İçsu Kaynakları ve Yönetimi Ana Bilim Dalı


İÇSU KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

Ana Bilim Dalı’nda uluslararası projelerin yanında ülkemizin su havzalarının büyük bölümünde su kaynaklarının AB Su Çerçeve Direktifi'ne göre değerlendirildiği projeler yürütülmektedir. Su kaynaklarında mikrokirleticilerden biyolojik kalite elementlerine kadar birçok parametre ölçülüp değerlendirilmektedir. Evsel, endüstriyel ve tarımsal kirleticilerin su kaynakları üzerine etkisi bütünleşik havza temelli araştırmalarla incelenmektedir.

Çalışma alanlarımızdan bazıları:

Siyanotoksin, pestisit, metal ve hedefsiz izleme ölçümleri (HPLC, ICP-MS, LC-MS, GC-MS ve ELISA metotları ile), 
Biyosidal Ürün Analizi (İçsular Biyolojisi Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından referans laboratuvar olarak yetkilendirilmiştir), 
Biyoteknoloji, ekotoksikoloji ve moleküler temelli araştırmalar, 
İçme suları, doğal göller ve arıtma tesislerinde mikrokirleticilerin araştırılması,
İçsular Biyolojisi Siyanobakteri Kültür Laboratuvarı’nda 80’i aşkın izolat ile yapılan fizyolojik ve ekotoksikolojik çalışmalar,
İçsuların kullanım amacına uygun olarak izlenmesi ve mevcut durumlarının tespiti, 
İklimsel değişimin içsular üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar, 
Kirleticilerin besin zinciri ve besin ağı üzerine etkileri, 
Doğal ve kontrollü ortamlarda Siyanotoksin üretimini etkileyen çevresel faktörlerin tespiti ve toksin üreten genlerin belirlenmesi, 
İçme suyu kaynaklarında ortaya çıkan koku ve tat sorunlarını yaratan parametrelerden MİB ve Geosmin ölçümü, İçsularda yaşayan alg, zooplankton, zoobentoz, makrofit ve balık türlerinin tespiti, kompozisyonlarının ve biyomaslarının belirlenmesi, dağılım alanları ve çevresel faktörler ile ilişkilerinin araştırılması,
İstilacı türlerin yayılım alanları ve habitat seçimleri.