Öğrenci

FAKÜLTEYE KABUL VE MEZUNİYET KOŞULLARI

Su Bilimleri Fakültesi, ÖSYM Kontenjan Kılavuzunda belirtilen sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Bir yıl süreli “Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı” uygulanır. Hazırlık sınıfı 4 yıllık öğretim süresine dahil değildir. İngilizce yeterlilik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Fakültemizdeki öğretim dili %30 İngilizce’dir. 

Öğrencinin, dört yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlaması ve mezun olabilmesi için şu koşulları sağlaması gereklidir: (1) En az toplam 150 kredi veya dönem AKTS yükü 30 AKTS‘ den az olmamak üzere toplam 240 AKTS'lik ders yükünü tamamlamak, (2) Alınan tüm derslerden başarılı olmak, (3) AGNO en az 2.00 olmak, (4) Alınan derslerin toplamda en az 240 AKTS yükünde %30 İngilizce yeterliliğini sağlayabilmek için en az 72 AKTS yükünde İngilizce ders almış olmak, (5) Bitirme Tezi 1 ve 2 derlserinden başarılı olmak, (6) 40 iş günü stajını tamamlamak ve ilgili komisyondan onay almak.

Bu koşulları sağlayan öğrencinin mezuniyeti fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanarak kendisine programın diploması ve «SU BİLİMLERİ MÜHENDİSİ» ünvanı verilir.İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinde Eğitimde Temel Değerler ve İlkeler
 • Bilimsellik
 • Etik kurallara uygunluk
 • Kalite
 • Disiplinler arası öğrenimi teşvik etmek
 • Üretilen bilgiyi toplumla paylaşmak
 • Toplumsal duyarlılığı ve yararlılığı gözetmek
 • Çevreye, canlılara ve insana saygı,
 • Yaşam boyu öğrenme
 • Eğitimin Amaç ve Hedefleri
  Amaç: Mevcut eğitim programının güncel ulusal ve uluslararası ihtiyaca göre düzenlenmesi.
   Hedefler:
 • Eğitim programlarının kamu ve özel sektörün ihtiyacına göre geliştirilmesi
 • Eğitim kalitesinin uluslararası düzeye ulaştırılması
 • Mezuniyet sonrası fakülte mezun ilişkisinin devam ettirilmesi
 • Sektörle işbirliğinin geliştirilmesi
 • Su Bilimleri Mühendisliği Programı Yeterlilikleri
  Bilgi
  Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri gibi Su Ürünleri Mühendisliği çalışma alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
  Beceri
  Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleme becerisine sahiptir.

 • Elde ettiği bilgi ve verileri yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Sorunları tanımlama, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme becerisine sahiptir.
 •  
  Tutum ve yetkinlikler
  Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.

 • Disiplin içi ve disiplinlerarası etkin bir biçimde çalışabilme
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Sorgular ve araştırır.
 • Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar. Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
 • Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
 • Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 • Mezuniyet ve Kabul Koşulları
  Su Bilimleri Fakültesi, ÖSYM Kontenjan Kılavuzunda belirtilen sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Bir yıl süreli “Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı” uygulanır. Hazırlık sınıfı 4 yıllık öğretim süresine dahil değildir. İngilizce yeterlilik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Fakültemizdeki öğretim dili %30 İngilizce’dir.
  Öğrencinin, dört yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlaması ve mezun olabilmesi için şu koşulları sağlaması gereklidir: (1) En az toplam 150 kredi veya dönem AKTS yükü 30 AKTS‘ den az olmamak üzere toplam 240 AKTS'lik ders yükünü tamamlamak, (2) Alınan tüm derslerden başarılı olmak, (3) AGNO en az 2.00 olmak, (4) Alınan derslerin toplamda en az 240 AKTS yükünde %30 İngilizce yeterliliğini sağlayabilmek için en az 72 AKTS yükünde İngilizce ders almış olmak, (5) Bitirme Tezi 1 ve 2 derlserinden başarılı olmak, (6) 40 iş günü stajını tamamlamak ve ilgili komisyondan onay almak.

  Eğitim Dili
  Yüzde otuz (%30) İngilizce


  Alınacak Derece / Ünvan


  Su Bilimleri Mühendisi

  Çift Ana Dal Programı / Yan Dal Programı

  Fakültemiz lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Çift Ana Dal Programı Yönergesi ve Yan Dal Programı Yönergesinde belirtilen koşulları sağlayarak, üniversitemizin Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nde çift ana dal veya yan dal yapabilirler. Çift ana dal programı ile öğrenciler ikinci bir lisans diploması, yan dal programı ile de sertifika almaya hak kazanırlar. 


  Fen Fakültesi Biyoloji Programı ÇİFT-YAN DAL Müfredatı

  Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Programı ÇİFT-YAN DAL Müfredatı

  Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Programı ÇİFT-YAN DAL Müfredatı

  Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programı Güverte Opsiyonu ÇİFT-YAN DAL Müfredatı

  Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programı İşletme Opsiyonu ÇİFT-YAN DAL Müfredatı

  Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Programı ÇİFT-YAN DAL Müfredatı  Öğrenci Stajları

  2018-2019 Staj tarihleri / KIŞ

  2018-2019 Staj tarihleri / YAZ


  Su Bilimleri Fakültesi Staj Koordinatör: Prof. Dr. Özkan ÖZDEN

  2017-2018 Kış Staj Dönemi

  2017-2018 Yaz Staj Dönemi

  Öğrencilerin Staj Yapabileceği Resmi Kurumlar

  Staj Yönergesi


  ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DOLDURULMASI GEREKEN ZORUNLU STAJ FORMLARI VE YAPILMASI GEREKENLER

  2017-2018 Staj Sunumu !!!


  Gerekli Formlar

  1- İşyeri Staj Sözleşmesi.

  2- Staj Beyan ve Taahütname.

  3- Staj Kabul ve SGK Formu ( Ek-1)

  Staj Genel Bilgiler


  Öğrecilerin Staj Yapabileceği Resmi Kurumlar

  Öğrenci Kulüplerimiz

  Fakültemiz bünyesinde 7 adet öğrenci kulübü aktivitelerine devam etmektedir. Bu kulüplerde öğrencilerimiz eğitimini aldıkları meslekle ilgili olarak hobilerini gerçekleştirme, çeşitli dallarda eğitimler alma ve alanında uzman kişilerle tanışma fırsatı yakalamaktadırlar. İstanbul Üniversiteli olmanın sağladığı ayrıcalıkla öğrencilerimiz İ.Ü. Öğrenci Kültür Merkezi ( http://sks.istanbul.edu.tr/tr/_ ) bünyesinde faaliyet gösteren diğer öğrenci kulüplerine de üye olabilirler.  Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişim Programı 

  Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan ERASMUS ve MEVLANA değişim programları ile öğrencilerimiz, anlaşmalı olduğumuz yurt dışı kurumlarda staj yapabilirler veya öğrenimlerinin bir kısmını sürdürebilirler. Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan FARABİ değişim programı ile de öğrencilerimiz anlaşmalı olduğumuz yurt içi kurumlarda öğrenimlerinin bir kısmını sürdürebilir.